REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy W.H Group dostępny na stronie internetowej https://whgroup.pl/sklep/ (dalej: Strona Internetowa Sklepu) prowadzony jest przez W.H GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w  Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000801026, NIP 9452230051, REGON 384235116 (dalej: Sprzedawca). 
 2. Regulamin określa: 

a. zasady zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
b. zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;
c. uprawnienia do rezygnacji z zamówienia (prawo odstąpienia); 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców Kwalifikowanych korzystających ze Sklepu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów, ani Przedsiębiorców Kwalifikowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
 3. Sprzedawca proponuje następujące sposoby porozumiewania się na odległość: 

a. kontakt mailowy na adres: sklep.whgroup@gmail.com
b. kontakt telefoniczny w sprawie złożonych Zamówień w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-16: +48 535 100 190 
c. kontakt korespondencyjny na adres: W.H GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków. 

§ 2 
DEFINICJE 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740); 
 2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy polskiego prawa przyznają zdolność prawną;
 3. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie; 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
 5. Przedsiębiorca Kwalifikowany – osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta lub zawierana z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem jest odpłatne nabycie własności Produktów; 
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną  – umowa świadczenia usług lub dostarczania treści cyfrowych zawarta na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.).
 8. Sklep – witryna internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem https://whgroup.pl/sklep/ umożliwiająca dokonywanie zakupu Produktów;
 9. Produkt/ Produkty –rzeczy ruchome przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży; 
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020  r. poz. 344);
 11. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:  

a. zawieranie umów sprzedaży online,
b. przesyłanie wiadomości e- mail,
c. dodawanie opinii o Produkcie – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,
d. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji, przebieg realizacji Zamówienia i zwraca się o wystawienie opinii dotyczących zakupionego Produktu; 

 1. Zamówienie (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – oświadczenie woli Klienta o  bezpośrednim zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, składane za pomocą Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Zamówienie przez Klienta. 

§ 3
CENY I DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Ceny znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Produktu widoczna na Stronie Internetowej Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na dany Produkt.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o  którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnej. 
 4. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostawy Produktu do Klienta, miejsca dostawy oraz od wielkości Zamówienia. Koszt dostawy podawany jest przy wyborze sposobu dostawy.
 5. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów, zostaną one wyszczególnione w całkowitym koszcie Zamówienia.
 6. Całkowity koszt Zamówienia, w tym koszt Produktów oraz koszt dostawy, wskazywany jest Klientowi przed złożeniem Zamówienia.
 7. Na zamówione w Sklepie produkty Sprzedawca wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej i wysyła na adres e-mail Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. 
 8. Za zamówione Produkty Klient może zapłacić przy użyciu następujących form płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu;
b. płatność gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem). 

§ 4
PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 1. Wszystkie Produkty znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom Produktów sprzedawanych w Sklepie. 
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę Internetową Sklepu i dokonać wyboru Produktu poprzez dodanie go do koszyka, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest:

a) wypełnienie formularza Zamówienia, tj. podanie wszystkich niezbędnych danych w celu złożenia Zamówienia oraz kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; 
b) potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na formularzu Zamówienia. 

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Produktów. W tym celu Klient powinien kierować się komunikatami wyświetlającymi się na Stronie Internetowej Sklepu  oraz dostępnymi na niej informacjami.
 2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
  a. przedmiotu Zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
  c. kosztów dostawy,
  d. dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  e. wybranej metody płatności,
  f. wybranego sposobu i miejsca dostawy.
 1. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, wysokość ceny, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Klienta.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia. 
 3. Sprzedawca odpowiada na złożone Zamówienie nie później niż 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania Zamówienia od Klienta. Sprzedawca odpowiada na złożone Zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia, jeżeli jego zrealizowanie okaże się z jakichś powodów niemożliwe. Kontakt Sprzedawcy z Klientem odbywa się przy pomocy adresu e-mail Klienta podanego podczas składania Zamówienia.
 4. Klient związany jest treścią złożonego Zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie ust. 8 powyżej, a w dalszym czasie – jeżeli Sprzedawca w tym okresie potwierdził przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji obejmuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Klienta, pomiędzy nim a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia. 
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 8. W sprawach związanych z Zamówieniem Klient może się kontaktować ze Sklepem pisemnie, telefonicznie lub mailowo na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie. 

§ 5
DOSTAWA 

 1. Dostawa Produktu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu Zamówienia: za pośrednictwem firmy kurierskiej albo odbiór osobisty Zamówienia w salonie Sprzedawcy w Krakowie pod adresem ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków. Koszt dostawy ponosi Klient. 
 2. Dostawa następuje tylko na terytorium Polski. Dostawa za granicę wymaga indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą celem ustalenia możliwości jej zrealizowania oraz kosztów i organizacji takiej dostawy przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia będą realizowane w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Wskazany w ust. 3 powyżej czas realizacji Zamówienia dotyczy Produktów, których miejsce dostawy znajduje się na terenie Polski. W przypadku towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się poza granicami Polski, czas realizacji Zamówienia jest uzgadniany indywidualnie z Klientem, przy czym może on wynosić więcej niż 14 dni. 
 5. Czas realizacji Zamówienia liczy się od przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz od dnia zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na rachunku  bankowym Sprzedawcy, którekolwiek z tych wydarzeń ma miejsce później. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym – czas realizacji Zamówienia liczy się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 
 6. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych Produktów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie Produktów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient będący Konsumentem, ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Koszt dostawy jest zależny od formy płatności, wielkości Zamówienia, wybranej formy dostawy. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, ani zamówień już realizowanych.
 10. Koszt dostawy jest doliczany do ceny nabytych Produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Klienta w chwili składania Zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.
 11. Klient lub odbiorca Zamówienia obowiązany jest sprawdzić stan paczki i Produktów w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaleca się też niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy.
 12. Dostawa następuje na adres w Polsce wskazany przez Klienta. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. z powodu wskazania nieprawidłowego bądź niepełnego adresu dostawy, lub numeru telefonu kontaktowego, które uniemożliwia skuteczne dostarczenie przesyłki w sposób wybrany przez Klienta. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta m.in. z powodu okoliczności wskazanych powyżej, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do siedziby Sprzedawcy w wysokości odpowiadającej cenie jej dostawy do Klienta.
 13. W sytuacji wskazanej w ust. 12 powyżej, Sprzedawca na wniosek Klienta, zgłoszony na adres e-mail Sprzedawcy, wyśle ponownie Produkty do Klienta, na jego koszt w sposób wybrany przez niego przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania tych samych Produktów, które nie zostały odebrane przez Klienta z paczkomatu. 

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty zgodnie z Umową sprzedaży. 
 2. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Kwalifikowanym ma prawo do skorzystania z uprawnień, a Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, w oparciu o przepisy dotyczące zgodności świadczenia z umową zawarte w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Rozdział 5a oraz 5b Ustawy). 
 3. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad (rękojmię) wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą w formie pisemnej na adres: W.H GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: sklep.whgroup@gmail.com
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane kontaktowe Klienta, numer Zamówienia oraz informacje i okoliczności dotyczące wystąpienia wady, w szczególności rodzaj i datę jej wystąpienia, w miarę możliwości z dokumentacją potwierdzającą, oraz treść żądania. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi przy sprzedaży, jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca Kwalifikowany).
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy sprzedaży wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym jest ograniczona do wysokości ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Zamówienia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z  wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 8 poniżej. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do Przedsiębiorców Kwalifikowanych, którzy są uprawnieni do wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na tych samych warunkach co Konsument.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili w której Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w jeden ze wskazanych sposobów:  

–  pocztą tradycyjną na adres: W.H GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.  Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków, Polska;
–  pocztą elektroniczną na adres email: sklep.whgroup@gmail.com 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wynikających z wybraniem przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12 poniżej.
 6. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy z którego nastąpiła zapłata lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w której odstąpił od Umowy sprzedaży. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Zwrot Produktów następuje na adres: W.H GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków, Polska. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z  korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Kwalifikowanemu, w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
  a.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b.) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  c.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8
GWARANCJA

Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.

§ 9
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ANI PRZEDSIĘBIORCAMI KWALIFIKOWANYMI

 1. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym – z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi przechodzą na tego Klienta korzyści i ciężary związane z Produktami, a także niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania będące skutkiem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego i niezależnego od woli Sprzedawcy, którego nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy, takiego jak np. epidemie lub stany zagrożenia epidemią, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Produkt i kosztów dostawy Produktu.

§ 10
PRAWA AUTORSKIE

Zawartość Strony Internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i  inne elementy tworzące serwis na Stronie Internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

§ 11
WYMAGANIA TECHNICZNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz szczegółowe informacje na temat plików cookies i narzędzi analitycznych stosowanych przez Sklep zawarte są w Polityce Prywatności, która jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://whgroup.pl/polityka-prywatnosci/. 
 2. Sprzedawca wdrożył Politykę Prywatności oraz odpowiednie środki ochrony, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz firewalli, a także poprzez odpowiednio złożone hasła do logowania, których nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Sprzedawca stosuje na Stronie Internetowej Sklepu tzw. pliki cookies, przez które rozumie się krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu podczas korzystania ze Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te, w zależności od ich rodzaju, służą umożliwieniu bezpiecznego korzystania ze Sklepu lub działaniu jego poszczególnych funkcji (cookies niezbędne), ale też spełniają dla Sprzedawcy inne role (cookies analityczne i marketingowe). Sprzedawca korzysta także z narzędzi analitycznych i marketingowych, które działają w oparciu o pliki cookies. Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, ani nie powodują w nich zmian.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych w nim produktów, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do jej najnowszej wersji;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (konieczne w przypadku dokonywania zakupów),
c. włączona obsługa plików cookies w zakresie cookies niezbędnych, o których mowa w ustawienia plików cookies na Stronie.

§ 12
OPINIE KLIENTÓW

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom możliwość zamieszczenia opinii o Produktach kupionych w  Sklepie. 
 2. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny. Zakazane jest zamieszczanie opinii bez uprzedniego zawarcia Umowy sprzedaży, wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej. 
 3. Sprzedawca zapewnia weryfikację opinii, które są publikowane na Stronie Internetowej Sklepu, tak aby pochodziły one od Klientów, którzy dokonali zakupu Produktu.  W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w niniejszym Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. 
 4. Sposób weryfikacji opinii przez Sprzedawcę: 

a. wystawienie opinii odbywa się poprzez linka z zaproszeniem do wystawienia opinii;
b. powyższego linka otrzymują osoby, które dokonały zakupu oraz zapłaty za Produkt; link wysyłany jest na adres email podany przy dokonywaniu zakupu;
c. opinie można wystawiać na dwa sposoby (wybór sposobu należy do Klienta) – w postaci ilości gwiazdek i/lub pisemnej opinii (pisemna opinia jest weryfikowana przed jej publikacją pod kątem zgodności z prawem oraz dobrych obyczajów oraz zatwierdzana przez publikację lub odrzucana poprzez odmowę publikacji). 

§ 13
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawartymi na jego podstawie, Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument może przykładowo:
a. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
c. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
d. skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
e. uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich poprzez kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów –  punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.).

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 powyżej maja charakter informacyjny i nie stanowią zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Sklep na zakłócenia jego funkcjonowania lub korzystania z niego przez innych Klientów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu w zakresie dotyczącym Konsumentów oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych może mieć miejsce jedynie z ważnych powodów. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu w zmienionej formie, realizowane są na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie obwieszczona na stronie Sklepu przez okres 1  miesiąca od wprowadzenia zmiany. 
 6. Za ważne przyczyny, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu w stosunku Konsumentów oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych uznaje się:

a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu;
d. zmiana warunków technicznych funkcjonowania Sklepu;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa standardu obsługi Klientów lub przyznanie im dodatkowych uprawnień;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

 1. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Tekst Regulaminu stanowi integralną część Umowy sprzedaży. 
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2023 r.

Załącznik 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Skontaktuj się z naszym ekspertem
Przejdź do formularza lub zadwoń 535 100 190